Διαμεσολάβηση για την αγορά μισθωμένου κτιρίου γραφείων με διάφορους μισθωτές για την εταιρεία GRUPO DOLPHIN ARGENTINA