Διαμεσολάβηση στην αγορά μισθωμένου ακινήτου οδός Ερμού από την εταιρεία NBG PANGAIA REIC