Διαμεσολάβηση στη μίσθωση γραφείων στο κέντρο για λογαριασμό της BOLTON HELLAS