Διαμεσολάβηση στη μίσθωση γραφείων στη Λεωφ.Κηφισίας στην εταιρεία LUFTHANSA