Διαμεσολάβηση στη μίσθωση γραφειακών χώρων στη Λεωφ.Κηφισίας στην εταιρεία BASF