Διαμεσολάβηση στη μίσθωση καταστήματος επί της Ερμού στην εταιρεία ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Α.Ε.