Εκτίμηση γραφειακών χώρων στο κέντρο για ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για σκοπούς International Financial Reporting Standards (IFRS)