Εκτίμηση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελληνική επικράτεια για λογαριασμό του ΤΑΥΠΕΔ